Seemann-srl-logo-wit

Privacybeleid

Preambule

Met het volgende privacybeleid willen wij u informeren over welke soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. Het privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 29 februari 2024

Wettelijke tekst door Dr. Schwenke - klik voor meer informatie.

Inhoudsopgave

Verantwoordelijke

Ernst Seemann GmbH, vertegenwoordigd door beherend vennoot Thomas Philipp ReiterAachener Str. 150B, B-4701 Eupendatenschutz@seemann.be

Overzicht van verwerking

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens.
 • Betalingsgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Inhoudelijke gegevens.
 • Contractgegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Meta-, communicatie- en verwerkingsgegevens.
 • Gegevens aanvrager.
 • Evenementgegevens (Facebook).

Categorieën van getroffen personen

 • Geïnteresseerde partijen.
 • Communicatiepartner.
 • Gebruikers.
 • Kandidaten.
 • Leden.
 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Mensen afgebeeld.

Doeleinden van de verwerking

 • Verrichten van contractuele diensten en nakomen van contractuele verplichtingen.
 • Contact en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Directe marketing.
 • Bereikmeting.
 • Volgen.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Conversiemeting.
 • Doelgroepvorming.
 • Vragen beheren en beantwoorden.
 • Aanvraagprocedure.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie.
 • Het aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Infrastructuur voor informatietechnologie.

Relevante rechtsgrondslagen

Relevante rechtsgrondslagen volgens de GDPR: Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in het land waar u of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten er in individuele gevallen ook meer specifieke rechtsgrondslagen van toepassing zijn, dan zullen wij u hierover informeren in het privacybeleid.

 • Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR) - Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. c) GDPR) - Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR) - Verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen.
 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR) - Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 para. 1 GDPR worden opgevraagd van sollicitanten als onderdeel van de sollicitatieprocedure (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst) worden opgevraagd bij sollicitanten zodat de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene hun rechten op grond van het arbeidsrecht en de socialezekerheids- en socialebeschermingswetgeving kunnen uitoefenen en hun verplichtingen in dit verband kunnen nakomen, wordt hun verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 9 para. 2 lit. b. GDPR. GDPR, in het geval van de bescherming van vitale belangen van aanvragers of andere personen op grond van Art. 9 para. 2 lit. c. GDPR of ten behoeve van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnose, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector op grond van Art. 9 para. 2 lit. h. GDPR. GDPR. In het geval van communicatie van speciale categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, wordt hun verwerking uitgevoerd op basis van Art. 9 para. 2 lit. a. GDPR.

Nationale voorschriften voor gegevensbescherming in Duitsland: Naast de voorschriften voor gegevensbescherming van de GDPR zijn in Duitsland ook nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing. Deze omvatten in het bijzonder de wet op de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens in de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). De BDSG bevat in het bijzonder speciale regels over het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en doorgifte, evenals geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronder profilering. De wetten inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten kunnen ook van toepassing zijn.

Opmerking over de toepasselijkheid van de GDPR en de Zwitserse FADP: Deze kennisgeving over gegevensbescherming dient om informatie te verstrekken in overeenstemming met zowel de Zwitserse federale wet op gegevensbescherming (FADP) als de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Houd er daarom rekening mee dat de termen van de GDPR worden gebruikt vanwege de bredere geografische toepassing en begrijpelijkheid. In het bijzonder worden in plaats van de termen "verwerking" van "persoonsgegevens", "hoger belang" en "gevoelige persoonsgegevens" uit de Zwitserse DPA, de termen "verwerking" van "persoonsgegevens", "gerechtvaardigd belang" en "speciale gegevenscategorieën" uit de GDPR gebruikt. De juridische betekenis van de termen blijft echter bepaald in overeenstemming met de Zwitserse DPA binnen het toepassingsgebied van de Zwitserse DPA.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden en de omvang van de bedreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beschermingsniveau te garanderen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Verder hebben we procedures ingesteld die de uitoefening van de rechten van de betrokkene, de verwijdering van gegevens en reacties op bedreigingen van gegevens waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling en selectie van hardware, software en processen in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door middel van technologisch ontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Internationale gegevensoverdracht

Gegevensverwerking in derde landen: Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als het niveau van gegevensbescherming in het derde land is erkend door middel van een adequaatheidsbesluit (art. 45 GDPR), dient dit als basis voor de gegevensoverdracht. Anders worden gegevens alleen doorgegeven als het niveau van gegevensbescherming anderszins is gewaarborgd, met name door middel van standaard contractuele bepalingen (Art. 46 lid 2 lit. c) GDPR), uitdrukkelijke toestemming of in het geval van contractuele of wettelijk verplichte doorgifte (Art. 49 lid 1 GDPR). Daarnaast zullen we u informeren over de grondslag voor doorgifte door derde landen met de individuele aanbieders uit het derde land, waarbij de adequaatheidsbesluiten voorrang hebben. Informatie over doorgifte door derde landen en bestaande adequaatheidsbesluiten is te vinden in de informatie van de EU-Commissie: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en?prefLang=de.

Trans-Atlantisch gegevensbeschermingskader EU-VS: Als onderdeel van het zogenaamde "Data Privacy Framework" (DPF) heeft de EU Commissie ook het niveau van gegevensbescherming voor bepaalde bedrijven uit de VS als veilig erkend als onderdeel van het adequaatheidsbesluit van 10.07.2023. De lijst van gecertificeerde bedrijven en meer informatie over het DPF is te vinden op de website van het Amerikaanse ministerie van Handel op https://www.dataprivacyframework.gov/. Als onderdeel van de informatie over gegevensbescherming zullen wij u informeren welke serviceproviders die wij gebruiken zijn gecertificeerd volgens het Data Privacy Framework.

Rechten van de betrokkenen

Rechten van betrokkenen onder de GDPR: Als betrokkene heb je recht op verschillende rechten onder de GDPR, die met name voortvloeien uit Art. 15 tot 21 GDPR:

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
 • Recht op toegang: U hebt het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en om informatie over deze gegevens en verdere informatie en een kopie van de gegevens te verkrijgen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wettelijke bepalingen hebt u het recht om aanvulling van uw gegevens of rectificatie van onjuiste gegevens over u aan te vragen.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke bepalingen hebt u het recht om te eisen dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist of om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat ze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Klacht bij een toezichthoudende autoriteit: In overeenstemming met de wettelijke vereisten en onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in het bijzonder een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar je je gewone verblijfplaats hebt, de toezichthoudende autoriteit van je werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben inbreuk maakt op de GDPR.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagnotities die informatie op eindapparaten opslaan en informatie van de eindapparaten lezen. Bijvoorbeeld om de aanmeldstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelmandje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de functies van een gebruikte onlinedienst op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om de functionaliteit, de veiligheid en het gebruiksgemak van online diensten te garanderen en om analyses van bezoekersstromen te maken.

Opmerkingen over toestemming: We gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Daarom vragen wij vooraf toestemming aan de gebruikers, tenzij dit wettelijk niet verplicht is. In het bijzonder is toestemming niet vereist als het opslaan en uitlezen van informatie, inclusief cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een uitdrukkelijk door hem aangevraagde telemediadienst (d.w.z. ons online-aanbod) te kunnen leveren. Strikt noodzakelijke cookies omvatten over het algemeen cookies met functies die dienen voor de weergave en het functioneren van de online dienst, load balancing, beveiliging, opslag van gebruikersvoorkeuren en selectiemogelijkheden of soortgelijke doeleinden die verband houden met de levering van de hoofd- en secundaire functies van de door de gebruiker gevraagde online dienst. De herroepbare toestemming wordt duidelijk gecommuniceerd naar de gebruikers en bevat informatie over het respectieve gebruik van cookies.

Informatie over rechtsgrondslagen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming: De rechtsgrondslag onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op basis waarvan we persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies, hangt af van de vraag of we gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens de toestemming die ze hebben gegeven. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in de commerciële exploitatie van ons online aanbod en de verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. We leggen uit voor welke doeleinden we cookies verwerken in de loop van dit privacybeleid of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Bewaartermijn: Met betrekking tot de bewaartermijn wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online dienst heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele applicatie) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het eindapparaat is afgesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of favoriete inhoud kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. De gebruikersgegevens die met behulp van cookies worden verzameld, kunnen ook worden gebruikt om het bereik te meten. Als we gebruikers niet expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en maximaal twee jaar kunnen worden opgeslagen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (de zogenaamde "opt-out"): Gebruikers kunnen de toestemming die ze hebben gegeven op elk gewenst moment intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Gebruikers kunnen onder andere het gebruik van cookies beperken in hun browserinstellingen (hoewel dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). Via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/ kan ook bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden .

 • Rechtsgrondslagen: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR). Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: We gebruiken een toestemmingsbeheeroplossing waarin toestemming van de gebruiker wordt verkregen voor het gebruik van cookies of voor de procedures en aanbieders die in de toestemmingsbeheeroplossing worden genoemd. Deze procedure wordt gebruikt om toestemming te verkrijgen, vast te leggen, te beheren en in te trekken, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt om informatie op eindapparaten van gebruikers op te slaan, te lezen en te verwerken. Als onderdeel van deze procedure wordt toestemming van de gebruiker verkregen voor het gebruik van cookies en de bijbehorende verwerking van informatie, inclusief de specifieke verwerkingen en aanbieders die worden genoemd in de toestemmingsbeheerprocedure. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om hun toestemming te beheren en in te trekken. De toestemmingsverklaringen worden opgeslagen om herhaalde verzoeken te voorkomen en om een bewijs van toestemming te kunnen overleggen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De opslag vindt plaats op de server en/of in een cookie (zogenaamde opt-in cookie) of door middel van vergelijkbare technologieën om de toestemming te kunnen toewijzen aan een specifieke gebruiker of zijn apparaat. Als er geen specifieke informatie beschikbaar is over de aanbieders van diensten voor toestemmingsbeheer, geldt de volgende algemene informatie: Toestemming wordt maximaal twee jaar bewaard. Er wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt, die samen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. relevante categorieën cookies en/of serviceproviders) en informatie over de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat wordt opgeslagen; rechtsgrondslag: toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) GDPR).

Taken uitvoeren in overeenstemming met de statuten of het reglement van orde

Wij verwerken de gegevens van onze leden, supporters, geïnteresseerden, zakelijke partners of andere personen (gezamenlijk "betrokkenen") als wij een lidmaatschaps- of andere zakelijke relatie met hen hebben en onze taken uitvoeren en ontvangers zijn van diensten en voordelen. In andere gevallen verwerken we de gegevens van betrokkenen op basis van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld in het geval van administratieve taken of public relationswerkzaamheden.

De gegevens die in deze context worden verwerkt, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door het onderliggende lidmaatschap of de onderliggende contractuele relatie, waaruit ook de noodzaak van gegevensinformatie voortvloeit (anders verwijzen we naar vereiste gegevens).

We verwijderen gegevens die niet langer nodig zijn voor het vervullen van onze wettelijke en zakelijke doeleinden. Dit wordt bepaald op basis van de respectieve taken en contractuele relaties. We bewaren de gegevens zolang deze relevant kunnen zijn voor zakelijke transacties en met betrekking tot eventuele garantie- of aansprakelijkheidsverplichtingen op basis van ons legitieme belang bij de regulering ervan. De noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt regelmatig beoordeeld; anders gelden de wettelijke bewaarplichten.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten); leden. Zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van de verwerking: leveren van contractuele diensten en nakomen van contractuele verplichtingen; verzoeken om contact en communicatie. Beheren en beantwoorden van vragen.
 • Rechtsgrondslagen: nakoming van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) GDPR). Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en geïnteresseerden (gezamenlijk "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en daarmee samenhangende maatregelen en in het kader van de communicatie met de contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

We verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Deze omvatten in het bijzonder de verplichtingen om de overeengekomen diensten te leveren, eventuele bijwerkingsverplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie en andere storingen in de dienstverlening. Daarnaast verwerken we de gegevens om onze rechten te waarborgen en ten behoeve van de administratieve taken die verband houden met deze verplichtingen en de bedrijfsorganisatie. Daarnaast verwerken we de gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een goede en efficiënte bedrijfsvoering en in veiligheidsmaatregelen om onze contractuele partners en onze bedrijfsvoering te beschermen tegen misbruik, waardoor hun gegevens, geheimen, informatie en rechten in gevaar komen (bijv. voor het inschakelen van telecommunicatie-, transport- en andere hulpdiensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). In het kader van de toepasselijke wetgeving geven we de gegevens van contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Contractuele partners worden geïnformeerd over andere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, als onderdeel van dit privacybeleid.

Wij informeren de contractuele partners welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden voor of tijdens het verzamelen van gegevens, bijv. in online formulieren, door middel van speciale etikettering (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk.

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. over het algemeen na 4 jaar, tenzij de gegevens zijn opgeslagen in een klantenaccount, bijv. zolang ze moeten worden bewaard om wettelijke archiveringsredenen. De wettelijke bewaartermijn is tien jaar voor documenten die relevant zijn volgens de belastingwetgeving en voor handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, de werkinstructies die nodig zijn om deze documenten te begrijpen en andere organisatorische documenten en boekhoudkundige bescheiden, en zes jaar voor ontvangen commerciële en zakelijke brieven en reproducties van verzonden commerciële en zakelijke brieven. De periode begint aan het einde van het kalenderjaar waarin de laatste aantekening in het boek, de inventaris, de openingsbalans, de jaarrekening of het bestuursverslag is gemaakt, de handels- of zakelijke brief is ontvangen of verzonden of het boekhouddocument is gemaakt, de aantekening is gemaakt of de andere documenten zijn gemaakt.

Voor zover we gebruik maken van externe aanbieders of platforms om onze diensten te leveren, zijn de algemene voorwaarden en kennisgevingen van gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie).
 • Betrokken personen: Belanghebbende partijen. Zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en nakoming van contractuele verplichtingen; verzoeken om contact en communicatie; kantoor- en organisatieprocedures. Beheren en beantwoorden van vragen.
 • Rechtsgrondslagen: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b) GDPR); Wettelijke verplichting (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) GDPR). Legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Aanbieden van het online aanbod en webhosting

We verwerken gegevens van gebruikers om hen te voorzien van onze online diensten. Hiervoor verwerken we het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de inhoud en functies van onze online services naar de browser of het eindapparaat van de gebruiker te sturen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; infrastructuur voor informatietechnologie (exploitatie en beschikbaarstelling van informatiesystemen en technische apparaten (computers, servers, enz.)). Beveiligingsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: De toegang tot ons online-aanbod wordt bijgehouden in de vorm van zogenaamde "serverlogbestanden". De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina's en bestanden, datum en tijd van de toegang, overgedragen gegevensvolumes, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider bevatten. De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijv. om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van onrechtmatige aanvallen, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en om het gebruik van de servers en hun stabiliteit te waarborgen; rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR). Verwijdering van gegevens: Logbestandinformatie wordt maximaal 30 dagen opgeslagen en daarna verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens waarvan verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare middelen voor online communicatie en publicatie (hierna "publicatiemedium" genoemd). Gegevens van lezers worden alleen verwerkt voor het doel van het publicatiemedium voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Daarnaast verwijzen we naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 • Typen verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van contractuele diensten en nakoming van contractuele verplichtingen; Feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); Levering van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid; Beveiligingsmaatregelen. Beheren en beantwoorden van vragen.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Opmerkingen en bijdragen: Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen we zelf worden vervolgd voor het commentaar of bericht en zijn we daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

  Bovendien behouden we ons het recht voor om gebruikersgegevens te verwerken voor spamdetectie op basis van onze legitieme belangen.

  Op dezelfde wettelijke basis behouden we ons het recht voor om de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur van enquêtes en om cookies te gebruiken om meervoudige stemmen te voorkomen.

  De persoonlijke informatie die wordt verstrekt in de opmerkingen en bijdragen, alle contact- en website-informatie en de inhoudelijke informatie wordt permanent door ons opgeslagen totdat de gebruiker hier bezwaar tegen maakt; rechtsgrondslag: legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Contact- en aanvraagbeheer

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. per post, contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dit nodig is om de vragen om contact en eventuele gevraagde maatregelen te beantwoorden.

 • Typen verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie; beheer en beantwoording van aanvragen; feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier). Het leveren van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslagen: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR). Contractvervulling en precontractuele onderzoeken (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken we de gegevens die in deze context aan ons zijn verstrekt om het gecommuniceerde verzoek te verwerken; rechtsgrondslag: nakoming van contract en precontractuele vragen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR), legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Communicatie via Messenger

We gebruiken messengers voor communicatiedoeleinden en vragen u daarom de volgende informatie over de functionaliteit van de messengers, over versleuteling, over het gebruik van communicatiemetadata en over uw bezwaarmogelijkheden in acht te nemen.

U kunt ook op een andere manier contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per telefoon of e-mail. Gebruik hiervoor de contactmogelijkheden die u worden aangeboden of de contactmogelijkheden die in ons online-aanbod worden vermeld.

In het geval van end-to-end versleuteling van inhoud (d.w.z. de inhoud van je bericht en bijlagen), willen we erop wijzen dat de inhoud van de communicatie (d.w.z. de inhoud van het bericht en bijgevoegde afbeeldingen) van eind tot eind wordt versleuteld. Dit betekent dat de inhoud van de berichten niet kan worden bekeken, zelfs niet door de messengerproviders zelf. Je moet altijd een actuele versie van de messenger gebruiken met versleuteling ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de berichtinhoud wordt versleuteld.

We willen onze communicatiepartners er echter ook op wijzen dat, hoewel de aanbieders van de messengers de inhoud niet kunnen bekijken, ze wel kunnen achterhalen dat en wanneer communicatiepartners met ons communiceren en dat er ook technische informatie over het door de communicatiepartners gebruikte apparaat en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, locatiegegevens (zogenaamde metadata) worden verwerkt.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we communicatiepartners om toestemming vragen voordat we via Messenger met hen communiceren, is hun toestemming de rechtsgrondslag voor onze verwerking van hun gegevens. In andere gevallen, als we niet om toestemming vragen en u bijvoorbeeld op eigen initiatief contact met ons opneemt, gebruiken we Messenger met betrekking tot onze contractuele partners en in de context van het initiëren van een contract als contractuele maatregel en, in het geval van andere geïnteresseerde partijen en communicatiepartners, op basis van onze legitieme belangen in snelle en efficiënte communicatie en het voldoen aan de behoeften van onze communicatiepartners voor communicatie via Messenger. We willen er ook op wijzen dat we de contactgegevens die aan ons zijn verstrekt niet voor de eerste keer aan Messenger doorgeven zonder uw toestemming.

Intrekking, bezwaar en verwijdering: Je kunt je toestemming op elk moment intrekken en op elk moment bezwaar maken tegen communicatie met ons via Messenger. In het geval van communicatie via Messenger verwijderen we de berichten in overeenstemming met onze algemene richtlijnen voor verwijdering (d.w.z., bijvoorbeeld, zoals hierboven beschreven, na het einde van contractuele relaties, in het kader van archiveringsvereisten, enz.) en anders zodra we ervan uit kunnen gaan dat we alle informatie van de communicatiepartners hebben beantwoord, als er geen verwijzing naar een eerder gesprek te verwachten is en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Voorbehoud van verwijzing naar andere communicatiekanalen: Tot slot willen we je erop wijzen dat we ons het recht voorbehouden om vragen niet via Messenger te beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld het geval als interne contractuele informatie speciale vertrouwelijkheid vereist of als een antwoord via Messenger niet aan de formele vereisten voldoet. In dergelijke gevallen zullen we je doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-, communicatie- en verwerkingsgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: contactaanvragen en communicatie; direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR). Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Videoconferenties, online vergaderingen, webinars en scherm delen

Wij gebruiken platforms en toepassingen van andere aanbieders (hierna "conferentieplatforms" genoemd) voor het houden van video- en audioconferenties, webinars en andere soorten video- en audiovergaderingen (hierna gezamenlijk "conferentie" genoemd). Bij het selecteren van de conferentieplatforms en hun diensten houden we ons aan de wettelijke vereisten.

Gegevens verwerkt door conferentieplatforms: In het kader van deelname aan een conferentie verwerken de conferentieplatforms de hieronder vermelde persoonsgegevens van de deelnemers. De omvang van de verwerking hangt af van welke gegevens vereist zijn in het kader van een specifieke conferentie (bijv. specificatie van toegangsgegevens of duidelijke namen) en welke optionele informatie door de deelnemers wordt verstrekt. Naast de verwerking voor het houden van de conferentie kunnen de conferentieplatforms de gegevens van de deelnemers ook verwerken voor veiligheidsdoeleinden of serviceoptimalisatie. De verwerkte gegevens omvatten persoonlijke gegevens (voor- en achternaam), contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), toegangsgegevens (toegangscodes of wachtwoorden), profielfoto's, informatie over professionele positie/functie, het IP-adres van de internettoegang, informatie over de eindapparatuur van de deelnemers, hun besturingssysteem, de browser en de technische en taalinstellingen daarvan, informatie over de inhoud van de communicatieprocessen, d.w.z. bijdragen aan chats en audio- en videogegevens, evenals het gebruik van andere beschikbare functies (bijv. enquêtes). De inhoud van de communicatie wordt gecodeerd in de mate waarin dit technisch mogelijk is gemaakt door de aanbieders van de conferentie. Als de deelnemers als gebruikers bij de conferentieplatforms zijn geregistreerd, kunnen verdere gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de overeenkomst met de betreffende conferentieleverancier.

Registratie en opnames: Als tekstinvoer, deelnameresultaten (bijv. van enquêtes) en video- of audio-opnamen worden vastgelegd, wordt dit vooraf transparant aan de deelnemers meegedeeld en wordt hen - indien nodig - om toestemming gevraagd.

Gegevensbeschermingsmaatregelen voor deelnemers: neem kennis van de details van de verwerking van uw gegevens door de conferentieplatforms in hun mededelingen over gegevensbescherming en selecteer de voor u optimale beveiligings- en gegevensbeschermingsinstellingen in de instellingen van het conferentieplatform. Zorg ook voor gegevens- en privacybescherming op de achtergrond van uw opname voor de duur van een video-conferentie (bijv. door huisgenoten te informeren, deuren te vergrendelen en de functie te gebruiken om de achtergrond onherkenbaar te maken, indien technisch mogelijk). Links naar de conferentieruimten en toegangsgegevens mogen niet worden doorgegeven aan onbevoegde derden.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we naast de conferentieplatforms ook gegevens van gebruikers verwerken en gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van de conferentieplatforms of bepaalde functies (bijv. toestemming voor het opnemen van conferenties), is de rechtsgrondslag voor de verwerking deze toestemming. Verder kan onze verwerking noodzakelijk zijn om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (bijv. in deelnemerslijsten, in het geval van het verwerken van de resultaten van discussies, etc.). In andere gevallen worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen in efficiënte en veilige communicatie met onze communicatiepartners.

 • Typen verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners; gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten). Afgebeelde personen.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en nakoming van contractuele verplichtingen; verzoeken om contact en communicatie. Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Aanvraagprocedure

De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons de gegevens verstrekken die nodig zijn voor hun beoordeling en selectie. De vereiste informatie is te vinden in de functiebeschrijving of, in het geval van online formulieren, in de daar verstrekte gegevens.

In principe omvat de vereiste informatie persoonlijke gegevens zoals naam, adres, contactgegevens en bewijs van de vereiste kwalificaties voor de functie. Op verzoek geven we graag aanvullende informatie over welke gegevens vereist zijn.

Indien voorzien, kunnen sollicitanten hun sollicitaties via een onlineformulier naar ons sturen. De gegevens worden versleuteld naar ons verzonden in overeenstemming met de stand van de techniek. Sollicitanten kunnen hun sollicitatie ook per e-mail naar ons sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet versleuteld op het internet worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg gecodeerd, maar niet op de servers vanwaar ze worden verzonden en ontvangen. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissiepad van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

Voor het zoeken naar sollicitanten, het indienen van sollicitaties en het selecteren van sollicitanten kunnen we gebruikmaken van software voor sollicitatiebeheer of werving en platforms en diensten van externe leveranciers in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Aanvragers kunnen contact met ons opnemen over hoe ze hun aanvraag kunnen indienen of deze per post naar ons opsturen.

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens: Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens (Art. 9 para. 1 GDPR, bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst) worden gevraagd aan sollicitanten of door hen worden meegedeeld als onderdeel van de sollicitatieprocedure, wordt de verwerking ervan uitgevoerd zodat de voor de verwerking verantwoordelijke of de betrokkene de rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming kan uitoefenen en zijn of haar verplichtingen in dit verband kan nakomen. In het geval van de bescherming van vitale belangen van sollicitanten of andere personen of ten behoeve van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnoses, voor het verlenen van gezondheidszorg of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van stelsels en diensten voor gezondheidszorg of sociale zorg.

Verwijdering van gegevens: De door sollicitanten verstrekte gegevens kunnen door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsrelatie in geval van een succesvolle sollicitatie. In het andere geval worden de gegevens van de sollicitant gewist als de sollicitatie naar een baan niet succesvol is. De gegevens van sollicitanten worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten te allen tijde gerechtigd zijn. Onder voorbehoud van een gerechtvaardigde annulering door de sollicitant, worden de gegevens uiterlijk na zes maanden gewist, zodat we eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren onder de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingregels.

Opname in een talentenpool: opname in een talentenpool, indien aangeboden, is gebaseerd op toestemming. Sollicitanten worden geïnformeerd dat hun toestemming voor opname in de talentpool vrijwillig is, geen invloed heeft op de lopende sollicitatieprocedure en dat ze hun toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.

 • Verwerkte gegevenstypen: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); sollicitatiegegevens (bijv. persoonlijke gegevens, post- en contactadressen, de documenten die bij de sollicitatie horen en de informatie daarin, zoals sollicitatiebrief, cv, certificaten en andere persoonlijke of kwalificatie-informatie die door sollicitanten met betrekking tot een specifieke functie of vrijwillig wordt verstrekt).
 • Betrokken personen: Aanvragers.
 • Doeleinden van de verwerking: sollicitatieprocedure (rechtvaardiging en mogelijke latere implementatie en mogelijke latere beëindiging van de arbeidsrelatie).
 • Rechtsgrondslag: Aanvraagprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR).

Nieuwsbrief en elektronische meldingen

We versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief" genoemd) met toestemming van de ontvanger of met wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij de registratie voor de nieuwsbrief, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Anders bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om je aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om je e-mailadres op te geven. We kunnen je echter vragen om een naam op te geven zodat we je persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief, of om andere informatie als dit nodig is voor het doel van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: Registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt altijd via een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om ervoor te zorgen dat niemand zich kan registreren met behulp van e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de mailingdienstverlener zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot wissen is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd wordt bevestigd dat er eerder toestemming is gegeven. In het geval van verplichtingen om bezwaren permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres uitsluitend voor dit doel op te slaan in een blokkadelijst.

Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om te controleren of het correct wordt uitgevoerd. Als we een serviceprovider e-mails laten versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Inhoud:

Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

 • Typen verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Meta-, communicatie- en verwerkingsgegevens (bijv. IP-adressen, tijdgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: Direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt anders een van de bovenstaande contactopties gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Meer informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Meting van openings- en klikratio's: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzenddienst gebruiken, van hun server. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen.

  Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief en opgeslagen in hun profiel totdat ze worden verwijderd. De analyses helpen ons om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

  Het meten van openingspercentages en klikpercentages en het opslaan van de meetresultaten in de gebruikersprofielen en de verdere verwerking ervan, gebeurt op basis van toestemming van de gebruiker.

  Een afzonderlijke annulering van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk; in dit geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd of moet er bezwaar worden gemaakt. In dit geval worden de opgeslagen profielgegevens verwijderd; rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR).

Reclamecommunicatie via e-mail, post, fax of telefoon

We verwerken persoonlijke gegevens ten behoeve van reclamecommunicatie, die kan plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, post of fax, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Ontvangers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen reclamecommunicatie.

Na herroeping of bezwaar bewaren we de gegevens die nodig zijn om de eerdere toestemming voor het contacteren of verzenden te bewijzen tot drie jaar na het einde van het jaar van herroeping of bezwaar op basis van onze legitieme belangen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Op basis van het gerechtvaardigde belang om de herroeping of het bezwaar van de gebruiker permanent te observeren, slaan we ook de gegevens op die nodig zijn om hernieuwd contact te voorkomen (bijv. afhankelijk van het communicatiekanaal, het e-mailadres, telefoonnummer, naam).

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: Direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR). Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Webanalyse, -bewaking en -optimalisatie

Webanalyse (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt of bezoekers uitnodigen deze opnieuw te gebruiken. We kunnen ook begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyses kunnen we ook gebruikmaken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen profielen, d.w.z. samengevatte gegevens voor een gebruiksproces, worden aangemaakt voor deze doeleinden en kan informatie worden opgeslagen in een browser of in een eindapparaat en daaruit worden uitgelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en de daar gebruikte elementen, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens van ons of van de leveranciers van de diensten die wij gebruiken, kunnen locatiegegevens ook worden verwerkt.

De IP-adressen van gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen ten behoeve van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen ten behoeve van de respectieve processen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen). Aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Google Analytics: We gebruiken Google Analytics om het gebruik van ons online aanbod te meten en te analyseren op basis van een pseudoniem gebruikersidentificatienummer. Dit identificatienummer bevat geen unieke gegevens, zoals namen of e-mailadressen. Het wordt gebruikt om analyse-informatie toe te wijzen aan een eindapparaat om te herkennen welke inhoud gebruikers hebben opgeroepen binnen een of meer gebruiksprocessen, welke zoektermen ze hebben gebruikt, welke ze opnieuw hebben opgeroepen of welke interacties ze hebben gehad met ons onlineaanbod. Het tijdstip van gebruik en de duur ervan worden ook opgeslagen, evenals de bronnen van de gebruikers die naar ons onlineaanbod verwijzen en technische aspecten van hun eindapparaten en browsers.
  Er worden pseudonieme profielen van gebruikers gemaakt met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten, waarbij cookies kunnen worden gebruikt. Google Analytics registreert of bewaart geen individuele IP-adressen voor EU-gebruikers. Analytics levert echter ruwe geografische locatiegegevens door de volgende metadata af te leiden uit IP-adressen: Stad (en de afgeleide lengte- en breedtegraad van de stad), Continent, Land, Regio, Subcontinent (en op ID gebaseerde tegenhangers). Voor EU-verkeer worden de IP-adresgegevens uitsluitend gebruikt voor deze afleiding van geolokalisatiegegevens voordat ze onmiddellijk worden verwijderd. Ze worden niet gelogd, zijn niet toegankelijk en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wanneer Google Analytics meetgegevens verzamelt, worden alle IP-query's uitgevoerd op in de EU gevestigde servers voordat het verkeer voor verwerking wordt doorgestuurd naar Analytics-servers; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR); Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres); Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Overeenkomst gegevensverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Grondslag voor doorgifte aan derde landen: Data Privacy Framework (DPF); Opt-Out: Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Instellingen voor de weergave van advertenties: https://myadcenter.google.com/personalizationoff. Meer informatie: https://business.safety.google/adsservices/ (Soorten verwerking en verwerkte gegevens).

Online marketing

We verwerken persoonlijke gegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of de presentatie van reclame en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud" genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee de gebruikersinformatie die relevant is voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

De IP-adressen van gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskingprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden er geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen als onderdeel van het online marketingproces, maar pseudoniemen. Dit betekent dat noch wij, noch de aanbieders van de online marketingprocessen de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt over het algemeen opgeslagen in cookies of door middel van vergelijkbare procedures. Deze cookies kunnen over het algemeen ook later op andere websites die gebruikmaken van hetzelfde online-marketingproces worden gelezen, geanalyseerd voor het weergeven van inhoud en aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van het online-marketingproces.

In uitzonderlijke gevallen kunnen duidelijke gegevens worden toegewezen aan de profielen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online-marketingprocessen gebruiken en het netwerk de gebruikersprofielen koppelt aan de bovengenoemde gegevens. Houd er rekening mee dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door toestemming te geven tijdens de registratie.

In principe krijgen we alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen we echter nagaan welke van onze online-marketingprocedures tot een zogenaamde conversie hebben geleid, d.w.z. bijvoorbeeld tot het afsluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, gaan we ervan uit dat de gebruikte cookies twee jaar worden bewaard.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus); gebeurtenisgegevens (Facebook) ("gebeurtenisgegevens" zijn gegevens die bijvoorbeeld door ons via Facebook-pixel (via apps of andere middelen) aan Facebook kunnen worden doorgegeven en betrekking hebben op personen of hun acties; de gegevens omvatten bijv. informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, installaties van apps, aankopen van producten, enz. De gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, app-installaties, productaankopen, enz.; de gebeurtenisgegevens worden verwerkt om doelgroepen te maken voor inhoud en reclame-informatie (aangepaste doelgroepen); de gebeurtenisgegevens bevatten niet de feitelijke inhoud (zoals geschreven opmerkingen), geen inloggegevens en geen contactgegevens (d.w.z. geen namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Evenementgegevens worden na maximaal twee jaar door Facebook verwijderd en de doelgroepen die op basis van deze gegevens zijn gemaakt, worden verwijderd wanneer onze Facebook-account wordt verwijderd).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van Verwerking: Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); Targeting (bijv. profilering op basis van interesses en gedrag, gebruik van cookies); Conversion tracking (Meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten); Custom Audiences; Marketing; Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Maken van gebruikersprofielen). Aanbieden van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): We verwijzen naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de opt-out opties die door de aanbieders worden geboden. Als er geen expliciete opt-outmogelijkheid is aangegeven, hebt u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. We raden daarom de volgende aanvullende opt-out opties aan, die voor de respectieve gebieden zijn samengevat:

  a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) VS: https: //www.aboutads.info/choices.
  d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Meer informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Meta pixel en doelgroepvorming (custom audiences): Met behulp van de meta pixel (of vergelijkbare functies, voor de overdracht van gebeurtenisgegevens of contactinformatie door middel van interfaces in apps) is het voor het Meta bedrijf enerzijds mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "meta advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de meta pixel om de door ons geplaatste meta advertenties alleen weer te geven aan die gebruikers op Meta platforms en binnen de diensten van Meta's samenwerkende partners (zogenaamde "audience network " https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die te zien zijn aan de bezochte websites) die we doorgeven aan Meta (zogenaamde "custom audiences"). Met behulp van de meta pixel willen we er ook voor zorgen dat onze meta advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet irritant zijn. Met behulp van de meta-pixel kunnen we ook de effectiviteit van de meta-advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een meta-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversiemeting"); serviceprovider: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland; Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR); Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Overeenkomst gegevensverwerking: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing; Grondslag voor doorgifte aan derde landen: Data Privacy Framework (DPF); Nadere informatie: Eventgebruikersgegevens, d.w.z. gedrags- en interessegegevens, worden verwerkt ten behoeve van gerichte reclame en targeting op basis van de overeenkomst voor gezamenlijk beheer ("Controller Addendum", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Het gezamenlijke beheer is beperkt tot het verzamelen en overdragen van gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited, een bedrijf gevestigd in de EU. De verdere verwerking van de gegevens is de exclusieve verantwoordelijkheid van Meta Platforms Ireland Limited, wat in het bijzonder betrekking heeft op de overdracht van de gegevens aan het moederbedrijf Meta Platforms, Inc. in de VS (op basis van de standaard contractuele clausules tussen Meta Platforms Ireland Limited en Meta Platforms, Inc.).

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden cookies meestal opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve vormen van verwerking en de opt-out opties, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

In het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van de betrokkene, willen we er ook op wijzen dat deze het effectiefst kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruiker en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als u nog steeds hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

 • Typen verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); Inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Contactverzoeken en communicatie; feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier). Marketing.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR).

Meer informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Instagram: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR); Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy. Grondslag voor doorgifte aan derde landen: Data Privacy Framework (DPF).
 • Facebook-pagina's: Profielen binnen het sociale netwerk Facebook; Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR); Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Grondslag voor doorgifte aan derde landen: Data Privacy Framework (DPF); Nadere informatie: Wij zijn samen met Meta Platforms Ireland Limited verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebookpagina (zogenaamde "fanpagina"). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waarmee ze interageren, of de acties die ze ondernemen (zie onder "Dingen die u en anderen doen en verstrekken" in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy), evenals informatie over de apparaten die door gebruikers worden gebruikt (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder "Apparaatinformatie" in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het Facebook Gegevensbeleid onder "Hoe gebruiken we deze informatie?", verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analytische diensten aan te bieden, bekend als "Page Insights", voor beheerders van pagina's, zodat zij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen omgaan met hun pagina's en de bijbehorende inhoud. Wij hebben een speciale overeenkomst met Facebook gesloten ("Informatie over Page Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name is geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van betrokkenen te zullen respecteren (gebruikers kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks informatie of verwijderingsverzoeken naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de "Informatie over Page Insights"(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen en overdragen van gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited, een bedrijf gevestigd in de EU. De verdere verwerking van de gegevens is de exclusieve verantwoordelijkheid van Meta Platforms Ireland Limited, wat in het bijzonder betrekking heeft op de overdracht van gegevens aan het moederbedrijf Meta Platforms, Inc. in de VS.
 • LinkedIn: Sociaal netwerk; Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR); Website: https://www.linkedin.com; Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Grondslag voor doorgifte aan derde landen: Data Privacy Framework (DPF); Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out; Nadere informatie: Wij zijn samen met LinkedIn Ireland Unlimited Company verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet de verdere verwerking) van bezoekersgegevens ten behoeve van het creëren van de "page insights" (statistieken) van onze LinkedIn profielen.
  Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waarmee ze interageren, of de acties die ze ondernemen, evenals informatie over de apparaten die gebruikers gebruiken (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens) en informatie uit het profiel van de gebruiker, zoals functie, land, branche, hiërarchieniveau, bedrijfsgrootte en arbeidsstatus. Informatie over gegevensbescherming over de verwerking van gebruikersgegevens door LinkedIn is te vinden in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Wij hebben een speciale overeenkomst gesloten met LinkedIn Ierland ("Page Insights Joint Controller Addendum (het "Addendum")", https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum), die in het bijzonder regelt welke veiligheidsmaatregelen LinkedIn moet naleven en waarin LinkedIn ermee heeft ingestemd om de rechten van de betrokkenen te vervullen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld informatie- of verwijderingsverzoeken rechtstreeks naar LinkedIn kunnen sturen). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met LinkedIn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van gegevens door en het doorgeven ervan aan Ireland Unlimited Company, een bedrijf gevestigd in de EU. De verdere verwerking van de gegevens is de exclusieve verantwoordelijkheid van Ireland Unlimited Company, wat in het bijzonder betrekking heeft op de overdracht van gegevens aan het moederbedrijf LinkedIn Corporation in de VS.
 • X: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland; Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR). Privacybeleid: https://twitter.com/privacy,(Instellingen: https://twitter.com/personalization).